OM SHIV OMKARA

II Shiv ji Ki Aarti II

Om Jai Shiv Omkarav
Om Jai Shiv Omkara, Prabhu Jai Shiv Omkara
Brahma Vishnu Sada Shiv, Ardhangii Dhara
Om Jai Shiv Omkara…V Ekanana Chaturanan Panchanan Raje
Hansanan, Garuraasan Vrishvahan Saje
Om Jai Shiv Omkara….
Do Bhuja, Chaar Chaturbhuja Dashabhuja Ati Sohe
Tiinon Roop Nirakhate Tribhuvan Jan Mohe
Om Jai Shiv Omkara…
Aksamala Vanamala Mundamala Dhari
Chandana Mrigamad Sohai Bhaale Shashidhaari
Jai Shiv Omkara…
Shvetambara Piitambara Baaghambara Ange
Brahmadhik Sanakaadhik Pretaadhik Sange
Om Jai Shiv Omkara…
Kara Madhye Kamandalu Au Trishul Dhari
Jagkarta Jagharta Jagapalan Karta
Jai Shiv Omkara…
Brahma Vishnu Sadashiva Janata Aviveka
Pranavaksar Ke Madhaya Tinonh Eka
Om Jai Shiv Omkara…
Trigun Swami Ki Aarti Jo Koi Nar Gave
Kahata Shivananda Swami Mana Vanchita Phala Pave
Jai Shiv Omkara…

Temple Hours

Monday- Saturday: 9AM-12PM, 5PM-7:30PM
Daily Aarti 7:00PM
Every Sunday:9AM-7:30PM
Every Monday:Shiv Stuti at 6:45PM
Every Tuesday:Hanuman Chalisa at 6:45PM

© 2016 Shivalaya Temple of Greater Boston.